برپا کننده عدالت

و چه مبارک است میلاد بزرگ شخصیتی که بر پاکننده عدالتی است که بعثت انبیا- علیهم السلام- برای آن بود. ۲۸ خرداد ۱۳۶۰

کم هو عظیم هذا الیوم الذی ولد فیه بانی العداله العالمیه، ومفسر بعثه الانبیاء (علیهم السلام). ۱۵ شعبان ۱۴۰۱

How auspicious is the birthday of the one who is to establish universal justice, for which purpose all the divine prophets (`a) have been sent! June ۱۸, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک برپا کننده عدالت
کلیدواژه:
امام خمینیرسالت انبیاانبیاعدالتنیمه شعبانبعثتعدالت اسلامی