آیه وحدتآیه وحدتمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرهدف عظیم انقلابهدف عظیم انقلاباگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...دولت‌های اسلامی تزکیه نشده‌انددولت‌های اسلامی تزکیه نشده‌اند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی