بخشی از وصیتنامه شهید جهان آرابخشی از وصیتنامه شهید جهان آرا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی