این معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددتاریخ فراموش نمی‌کندتاریخ فراموش نمی‌کنداز خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشمرخسار ماه تو ...رخسار ماه تو ...اینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آوردکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خداییفراموش ناشدنیفراموش ناشدنیشکوه اسلامشکوه اسلامنتیجه مقاومتنتیجه مقاومت دفاع مقدس صفحه 2