امروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدامروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدالگوی حکومت اسلامیالگوی حکومت اسلامیمبارزه برای حکومت حقمبارزه برای حکومت حقغدیر در همه اعصار باید زنده باشدغدیر در همه اعصار باید زنده باشدحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیدبیت المال مسلمینبیت المال مسلمینملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشرتمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...هدف عظیم انقلابهدف عظیم انقلاب حکومت اسلامی صفحه 2