خاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینقیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است. بالاتر از همه معاصی است.قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است. بالاتر از همه معاصی است.این چند صباحی که حضرت امیر علیه السلام حکومت کردند یک درس عبرتی شد. فهمیدند اسلام یعنی چهاین چند صباحی که حضرت امیر علیه السلام حکومت کردند یک درس عبرتی شد. فهمیدند اسلام یعنی چهاسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد ندارداسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد نداردمی گویند هر عَلَمی بر خلاف انتظار فرج است. نمی فهمند چه می گویند!می گویند هر عَلَمی بر خلاف انتظار فرج است. نمی فهمند چه می گویند! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی