حکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیدبیت المال مسلمینبیت المال مسلمینملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشرتمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...خاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینقیام ضد حکومت اسلامی در حکم کفر و بالاتر از همه معاصیقیام ضد حکومت اسلامی در حکم کفر و بالاتر از همه معاصیدرس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع)درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع)بند"ب" وصیتنامه امام | اسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد نداردبند"ب" وصیتنامه امام | اسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد نداردمی گویند هر عَلَمی بر خلاف انتظار فرج است. نمی فهمند چه می گویند!می گویند هر عَلَمی بر خلاف انتظار فرج است. نمی فهمند چه می گویند! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی