مبارزه برای حکومت حقمبارزه برای حکومت حقحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیدبیت المال مسلمینبیت المال مسلمینملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشرتمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...هدف عظیم انقلابهدف عظیم انقلابخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینقیام ضد حکومت اسلامی در حکم کفر و بالاتر از همه معاصیقیام ضد حکومت اسلامی در حکم کفر و بالاتر از همه معاصیدرس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع)درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع) حکومت اسلامی صفحه 2