منشاء ضعف مسلمین و فساد ممالک اسلامیمنشاء ضعف مسلمین و فساد ممالک اسلامیخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفیناسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست/ خیانت در امانت نکنیم!اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست/ خیانت در امانت نکنیم!این چند صباحی که حضرت امیر علیه السلام حکومت کردند یک درس عبرتی شد. فهمیدند اسلام یعنی چهاین چند صباحی که حضرت امیر علیه السلام حکومت کردند یک درس عبرتی شد. فهمیدند اسلام یعنی چهنظر امام درباره‌ انتصابات در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلامنظر امام درباره‌ انتصابات در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی