منشاء ضعف مسلمین و فساد ممالک اسلامیمنشاء ضعف مسلمین و فساد ممالک اسلامیخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفیناسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم!اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم!درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع)درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع) عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی