همه چیز در راه ایمان و عقیدههمه چیز در راه ایمان و عقیدهملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزندستمدیده‌های تاریخستمدیده‌های تاریختا آخرین نفستا آخرین نفسفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانمستضعفین به پا خیزندمستضعفین به پا خیزندرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانید اسلام مکتب قیام و مبارزه صفحه 4