کمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدسهیهات منا الذلههیهات منا الذلهانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌهمبستگی ملت‌ها در مبارزههمبستگی ملت‌ها در مبارزهاراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرینانقراض مستکبرینانقراض مستکبرینوعده الهیوعده الهیبسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هابسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هاسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلمسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلم اسلام مکتب قیام و مبارزه صفحه 3