خدمت ارزنده آیت الله #منتظری به استکبار!خدمت ارزنده آیت الله #منتظری به استکبار! با تایید دوستان، قبول نمودم/ اعتراف می‌کنم، اشتباه بوده است با تایید دوستان، قبول نمودم/ اعتراف می‌کنم، اشتباه بوده استتاخیر در رسیدن به اهداف، دلیل عدول از اصول نمی شودتاخیر در رسیدن به اهداف، دلیل عدول از اصول نمی شود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی