با کوششها و فداکاری‌ها، ستمکاران سرکوب و منزوی می‌شوندبا کوششها و فداکاری‌ها، ستمکاران سرکوب و منزوی می‌شوند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی