ثابت شد...ثابت شد...استقلال و آزادی، زیر سایه اسلاماستقلال و آزادی، زیر سایه اسلامدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمبند "م" وصیتنامه امام | آزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعهبند "م" وصیتنامه امام | آزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعه عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی