استقلال و آزادی، زیر سایه اسلاماستقلال و آزادی، زیر سایه اسلامدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمآزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعه استآزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعه است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی