حجاب و آزادیحجاب و آزادیزن مسلمان ایرانی در صحنهزن مسلمان ایرانی در صحنهزنان در جامعه اسلامی آزادندزنان در جامعه اسلامی آزادنداستقلال و آزادی، زیر سایه اسلاماستقلال و آزادی، زیر سایه اسلامنه زن حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد نه مردان حق دارند که به او چنین بیاندیشندنه زن حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد نه مردان حق دارند که به او چنین بیاندیشند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی