زن مسلمان ایرانی در صحنه

ما مفتخریم که بانوان و زنان در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. ۲۶ بهمن ۱۳۶۱

نحن نفخر بحضور السیدات فی المیادین الثقافیه و الاقتصادیه و العسکریه یجاهدن جنباً الی جنب الرجال، بل قد ینفد من علیهم من اجل اعلاء کلمه الاسلام و اهداف القرآن الکریم. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

We are honored that our women, attend cultural, economic and military scenes side by side with men or sometimes more active than men in raising the status of Islam and achieving the goals of the Holy Qur'an. 15 February 1983

دریافت طرح
اشتراک زن مسلمان ایرانی در صحنه
کلیدواژه:
زنانآزادی زنمشارکت زنان