سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی و استقلال و حفظ منافع مردم استسیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی و استقلال و حفظ منافع مردم استدر زیر سایه و پرچم اسلام همه چیز میتوانیم پیدا کنیم. همه آزادی ها، همه نوع استقلال در اسلام هستدر زیر سایه و پرچم اسلام همه چیز میتوانیم پیدا کنیم. همه آزادی ها، همه نوع استقلال در اسلام هستدر جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمدر جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی