قصاص، قانون واضح اسلامقصاص، قانون واضح اسلامای مغزهای پوسیده! بیدار شویدای مغزهای پوسیده! بیدار شوید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی