ای مغزهای پوسیده! بیدار شوید

غصه می‌خورید که چرا اعدام می‌کنند. کی‌ها را اعدام کردند؟ می‌گویند که یک بچه دوازده ساله را اعدام کرده‌اند! خوب، این را آنهایی که با ما مخالف‌اند می‌گویند. نه بچه دوازده ساله اعدام می‌شود، و نه زن حامله اعدام می‌شود. چه حرفهایی است که شما می‌زنید؟ چرا کمک می‌کنید به استعمار؟ ای مغزهای پوسیده! بیدار بشوید چرا اسلام را تخطئه می‌کنید؟  08 آبان 1358

تحزنون علی قیام بعض الافراد الاخیار بتصفیه البلاد من هذه الامراض الموبقه! اتحزنون علی إعدام بعض المجرمین؟ مَنْ هم الذین تم اعدامهم؟ یزعمون بانه قد تم اعدام صبی فی الثانیه عشره من عمره! انها مزاعم اعداء الثوره. فهل یعقل مثل هذا؟إن کل هذا هراء وکذب. ما هذا الکلام الذی تقولونه؟ لماذا تتطوعون لخدمه الاستعمار بمثل هذا الکلام؟ ایها العقول المتعفنه! ایها الاموات! إصحوا من غفوتکم هذه ولو للحظات. لماذا تتهمون الإسلام؟ ۸ ذی الحجه ۱۳۹۹

You are vexed why they are executed. Who are executed? For who are you grieved? They say a twelve-year-old kid is executed! Well, our opponents say this. God executes neither the kid nor the pregnant. What the heck are you saying? Why are you helping the colonialism?O rotten brains! Wake up a bit. Why do you denounce Islam? 30,October  1979

دریافت طرح
اشتراک ای مغزهای پوسیده! بیدار شوید
کلیدواژه:
منافقینترورمسعود رجویروشنفکرانآئین دادرسیحقوق کیفریحقوق بشر