سازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی