به مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه/ نه زیربار صلح تحمیلی برویم و نه زیربار حکمیت تحمیلیبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه/ نه زیربار صلح تحمیلی برویم و نه زیربار حکمیت تحمیلیامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتملت ایران اگر میخواست که صلح آمریکایی بکند، همان اول از آمریکا جدا نمیشد!ملت ایران اگر میخواست که صلح آمریکایی بکند، همان اول از آمریکا جدا نمیشد!سازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استما امروز نمی‌توانیم صلح کنیم با این‌هاما امروز نمی‌توانیم صلح کنیم با این‌هازیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویمزیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی