پروپاگاندا صلحپروپاگاندا صلحگرفتار یارانگرفتار یارانصلح قهرمانانهصلح قهرمانانهاگر «لا اله الّا الله» هم بگویند، باور نمی‌کنیماگر «لا اله الّا الله» هم بگویند، باور نمی‌کنیمبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتصلحی که طرح آمریکایی دارد، نمی پذیریم!صلحی که طرح آمریکایی دارد، نمی پذیریم!سازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استما امروز نمی‌توانیم صلح کنیم با این‌هاما امروز نمی‌توانیم صلح کنیم با این‌ها صلح تحمیلی و حقیقی صفحه 2