فلسفه حج، مبارزه با ظالمین استفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استحرم آمریکاییحرم آمریکاییحج بی‌برائت، حج نیستحج بی‌برائت، حج نیستما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه استما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه استطرح شیطان بزرگ و همراهی آل سعود برای کشتار حجاج طرح شیطان بزرگ و همراهی آل سعود برای کشتار حجاج عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی