یک عده جایتکاریک عده جایتکاردخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استاگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هااگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هاهمه در مقابل قانون برابر هستندهمه در مقابل قانون برابر هستند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی