دخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استاگر حکمی از (#قوه_قضاییه) صادر شد هیچ فردی حق #جوسازی، نه در روزنامه ها نه در نطق ها را ندارداگر حکمی از (#قوه_قضاییه) صادر شد هیچ فردی حق #جوسازی، نه در روزنامه ها نه در نطق ها را نداردهمه در مقابل قانون برابر هستندهمه در مقابل قانون برابر هستند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی