ترویج مذهب توسط حضرت صادق سلام الله علیهترویج مذهب توسط حضرت صادق سلام الله علیهبه مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب استبه مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی