حضرت صادق سلام الله علیه، مذهب را ترویج و اسلام را ارائه داد به مردمحضرت صادق سلام الله علیه، مذهب را ترویج و اسلام را ارائه داد به مردمبه مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب استبه مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی