آماده کوچ هستی؟

صاحبدلان در عالم دنیا حرکت انعطافی دارند که مقدمه تکمیل آنان است نه حرکت استقامتی که به فرموده شیخ عارف ما (دام ظله) پدر ما آدم می‌خواست چنین حرکتی را داشته باشد. آنان در دنیا مانند مسافری هستند که آماده کوچ و مهیای مسافرت است. نظر آنان به دنیا از آن روست که دنیا نقشی است از آنچه در عالم غیب است، چنانکه امام صادق (ع) بنابر آنچه روایت شده فرمود: «من هر چه دیدم خدای را پیش از آن و به همراه آن و بعد از آن دیدم.»

شرح دعای سحر، صفحه ۱۹۴

دریافت طرح
اشتراک آماده کوچ هستی؟
کلیدواژه:
عرفانامام صادق (ع)ایمان به خداخدا محوریخداشناسیشرح دعای سحریاد خدا