وحدت کلمه، رمز پیروزیوحدت کلمه، رمز پیروزیتاثیر معاشرتتاثیر معاشرتایمان در برابر ظلمایمان در برابر ظلمفرزندان مملکتفرزندان مملکتاز هیچ کس، جز خدا نهراسیداز هیچ کس، جز خدا نهراسیدمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکارییاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده استشاخص دولت انقلابی | ازخود بگذرد و به فکر ملت باشدشاخص دولت انقلابی | ازخود بگذرد و به فکر ملت باشدمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته است ایمان به خدا صفحه 2