این پیروزی مربوط به خدا بوداین پیروزی مربوط به خدا بودپشتوانه الهیپشتوانه الهیوحدت کلمه، رمز پیروزیوحدت کلمه، رمز پیروزیتاثیر معاشرتتاثیر معاشرتایمان در برابر ظلمایمان در برابر ظلمفرزندان مملکتفرزندان مملکتاز هیچ کس، جز خدا نهراسیداز هیچ کس، جز خدا نهراسیدمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکارییاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده است ایمان به خدا صفحه 2