معنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته است۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان استتحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشودتحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشودتقدیم به آتش نشان های جان فشانتقدیم به آتش نشان های جان فشانجمهوری اسلامی ودیعه‌ای است که از جانب خدا به ملت ایران سپرده شده ‌است. باید با وحدت کلمه آن را نگهبان باشیمجمهوری اسلامی ودیعه‌ای است که از جانب خدا به ملت ایران سپرده شده ‌است. باید با وحدت کلمه آن را نگهبان باشیممانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استپیوستگی با خدا، رمز پیروزیپیوستگی با خدا، رمز پیروزیپیروزی را افراد و جمعیت زیاد نمی‌آورد، پیروزی را قدرت ایمان می‌آوردپیروزی را افراد و جمعیت زیاد نمی‌آورد، پیروزی را قدرت ایمان می‌آوردما از نظامی آمریکا و از حصر اقتصادی‌اش هیچ باکی نداریم. ما خدا را داریمما از نظامی آمریکا و از حصر اقتصادی‌اش هیچ باکی نداریم. ما خدا را داریم ایمان به خدا صفحه 2