قدرت ایمانیقدرت ایمانیقیام کنید برای خداقیام کنید برای خدابخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیداینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آوردبرای خدابرای خداشکوه اسلامشکوه اسلامامام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرامام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرعالم محضر خدا استعالم محضر خدا است22 بهمن روز پیروزی22 بهمن روز پیروزی ایمان به خدا صفحه 2