روزی ما با خداستروزی ما با خداستپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستآماده کوچ هستی؟آماده کوچ هستی؟اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌهر چه نکوست از اوستهر چه نکوست از اوستالگوریتم شیطانالگوریتم شیطاناین پیروزی مربوط به خدا بوداین پیروزی مربوط به خدا بودپشتوانه الهیپشتوانه الهیوحدت کلمه، رمز پیروزیوحدت کلمه، رمز پیروزی ایمان به خدا صفحه 2