ادای احترام به امامادای احترام به اماممسیح معاصرمسیح معاصرپدران کلیساپدران کلیسایک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدیک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی