به نفع مظلومانبه نفع مظلومانتبریک ولادت مسیح علی نبینا وعلیه‌السلامتبریک ولادت مسیح علی نبینا وعلیه‌السلامپیامبری که همه چیزش معجزه بودپیامبری که همه چیزش معجزه بودادای احترام به امامادای احترام به اماممسیح معاصرمسیح معاصرپدران کلیساپدران کلیسایک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدیک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی