وصیتنامه‌های جوانهاوصیتنامه‌های جوانهادر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .از بهترین میراث‌های اماماز بهترین میراث‌های امامبند 'ن' وصیتنامه امام | با دست جنایتکار آمریکا و شوروی، محو شویم بهتر از زندگی زیر پرچم اجانب استبند 'ن' وصیتنامه امام | با دست جنایتکار آمریکا و شوروی، محو شویم بهتر از زندگی زیر پرچم اجانب استبند "م" وصیتنامه امام | آزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعهبند "م" وصیتنامه امام | آزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعهپاسخ به تحریف امام توسط BBCپاسخ به تحریف امام توسط BBCبند "ل" وصیتنامه امام | زندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهیدبند "ل" وصیتنامه امام | زندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهیدبند "ک" وصیتنامه امام | نگذارید فرزندانمان در دامان گرگ‌ها تربیت شوند!بند "ک" وصیتنامه امام | نگذارید فرزندانمان در دامان گرگ‌ها تربیت شوند! وصیت نامه صفحه 2