در میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .از بهترین میراث‌های اماماز بهترین میراث‌های امامبند 'ن' #وصیتنامه_امام/ اگر با دست جنایتکار آمریکا و شوروی، محو شویم بهتر از زندگی زیر پرچم اجانب استبند 'ن' #وصیتنامه_امام/ اگر با دست جنایتکار آمریکا و شوروی، محو شویم بهتر از زندگی زیر پرچم اجانب استآزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعه استآزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعه استزندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهیدزندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهیدنگذارید فرزندانمان در دامان گرگان وابسته به ابرقدرتها تربیت شوند!نگذارید فرزندانمان در دامان گرگان وابسته به ابرقدرتها تربیت شوند!مسئولان کاری کنند که مورد غضب الهی قرار نگیرندمسئولان کاری کنند که مورد غضب الهی قرار نگیرندنفوذی های دشمنان گاه، سی تا چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می کنندنفوذی های دشمنان گاه، سی تا چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می کنند وصیت نامه صفحه 2