بند 'ن' #وصیتنامه_امام/ اگر با دست جنایتکار آمریکا و شوروی، محو شویم بهتر از زندگی زیر پرچم اجانب استبند 'ن' #وصیتنامه_امام/ اگر با دست جنایتکار آمریکا و شوروی، محو شویم بهتر از زندگی زیر پرچم اجانب استآزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعه استآزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعه استزندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهیدزندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهیدنگذارید فرزندانمان در دامان گرگان وابسته به ابرقدرتها تربیت شوند!نگذارید فرزندانمان در دامان گرگان وابسته به ابرقدرتها تربیت شوند!مسئولان کاری کنند که مورد غضب الهی قرار نگیرندمسئولان کاری کنند که مورد غضب الهی قرار نگیرندنفوذی های دشمنان گاه، سی تا چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می کنندنفوذی های دشمنان گاه، سی تا چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می کنندبا جدیّت از نفوذ وابستگان به غرب و شرق جلوگیری کنیدبا جدیّت از نفوذ وابستگان به غرب و شرق جلوگیری کنیدمبتلا به تهی مغزی مصنوعی شده ایم!مبتلا به تهی مغزی مصنوعی شده ایم!برنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندبرنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنند وصیت نامه صفحه 2