وصیت امام | راه تمام انبیا

شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می‌روید که در سراسر جهان مادی و معنوی در اهتزاز است، بیابید آن را یا نیابید، شما راهی را می‌روید که تنها راه تمام انبیا ـ علیهم سلام الله ـ و یکتا راه سعادت مطلق است. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

انکم ایها الشعب المجاهد انما تسیرون تحت رایه تخفق فی جمیع ارجاء العالم المادی والمعنوی سواء ادرکتم ذلک ام لم تدرکوا وتسیرون فی طریق یمثل وحده طریق جمیع الانبیاء (ع) والمسلک الوحید نحو السعاده المطلقه. الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

O you, the struggling nation! Move under an emblem and banner waving everywhere in the moral and material world! Whether you are aware of it or not, you are treading a path that was traversed by all Prophets. It is the only path to happiness and bliss! Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک وصیت امام | راه تمام انبیا
کلیدواژه:
امام خمینیوصیت نامهانبیاجهادسعادتوصیت نامهمجموعه کوت وصیت امام