اگر علی اکبر(ع) شهید نمی‌شد، امام می‌بوداگر علی اکبر(ع) شهید نمی‌شد، امام می‌بوداین هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا و بزرگترین امر روانی استاین هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا و بزرگترین امر روانی استاربعین روز وحدتاربعین روز وحدتاسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شداسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شدتکلیف ماها را حضرت سید الشهدا معلوم کرده است: در میدان جنگ از قلّت عدد نترسید، از شهادت نترسیدتکلیف ماها را حضرت سید الشهدا معلوم کرده است: در میدان جنگ از قلّت عدد نترسید، از شهادت نترسیدملت ما از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد و این اقتدا به بزرگمرد تاریخ، حضرت سید الشهدا استملت ما از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد و این اقتدا به بزرگمرد تاریخ، حضرت سید الشهدا استچنانچه بفهمند که این عزاداری برای چه هست، ما را ملت گریه نمی گویند، ما را ملت حماسه می خوانندچنانچه بفهمند که این عزاداری برای چه هست، ما را ملت گریه نمی گویند، ما را ملت حماسه می خوانندشهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بودشهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بودانقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استانقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است امام حسین (ع) صفحه 2