هیاهوی گریه‌هاهیاهوی گریه‌هاآواز بلندآواز بلندسفر عشقسفر عشقدکّه علم و خرد بست، در عشق گشوددکّه علم و خرد بست، در عشق گشودتاریخ سرخ تشیعتاریخ سرخ تشیعآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استعاشق دوست ز رنگش پیداستعاشق دوست ز رنگش پیداستنترسیدنترسیدپیروزی حقپیروزی حق امام حسین (ع) صفحه 2