لبیک یا حسینلبیک یا حسینولادت امام حسین (ع)، روز پاسدارولادت امام حسین (ع)، روز پاسداربزرگ پاسدار قرآن کریمبزرگ پاسدار قرآن کریمبرکات کربلابرکات کربلااگر علی اکبر(ع) شهید نمی‌شد، امام می‌بوداگر علی اکبر(ع) شهید نمی‌شد، امام می‌بوداین هماهنگی ملت، در قصه کربلا، این بزرگترین امر سیاسی و روانی در دنیاستاین هماهنگی ملت، در قصه کربلا، این بزرگترین امر سیاسی و روانی در دنیاستاربعین روز وحدتاربعین روز وحدتاسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شداسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شدتکلیف ماها را حضرت سید الشهدا(ع) معلوم کرده استتکلیف ماها را حضرت سید الشهدا(ع) معلوم کرده است امام حسین (ع) صفحه 2