نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استنماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استاز بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامیاز بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامینماز جمعه در راس همه امور استنماز جمعه در راس همه امور است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی