نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استنماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استمقدمه وصیتنامه امام | از بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامیمقدمه وصیتنامه امام | از بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامینماز جمعه در راس همه امور استنماز جمعه در راس همه امور است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی