ولادت انسان کاملولادت انسان کاملانسان کاملانسان کاملغدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی