غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.

غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است، در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست اقامه همه معارف را بکند و راه را باز بگذارد برای اینکه صاحب افکار، افکارشان را با دلگرمی و با آرامش ارائه بدهند. ۲ شهریور ۱۳۶۵

جاء الغدیر لیفهم الجمیع انّ السیاسه تتعلق بالجمیع، یجب ان تکون هناک‏ حکومه تمارس السیاسه فی کل عصر، تلک السیاسه العادله التی یمکن بواسطتها إقامه جمیع المعارف الاخری، والتی تفتح الطریق امام المفکرین لتقدیم افکارهم بکل اطمئنان وسکینه. ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۶

Ghadir has come to let everybody understand that politics is related to all; in every period there must be a government; there must be politics but just politics so that through it all the precepts could be performed; the way could be opened so that the thinkers could comfortably and confidently present their ideas. 24 August 1986

دریافت طرح
اشتراک غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.
کلیدواژه:
سیاستامامت و انسان کاملاسلام و سیاستامام علی (ع)امامتغدیرخم