به فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدپسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!پسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!اصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستاصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستمستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده استملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده استآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردآمریکا هرجا بتواند خودش دخالت می کند، هرجا نتواند ایادیش را می‌فرستد! آمریکا هرجا بتواند خودش دخالت می کند، هرجا نتواند ایادیش را می‌فرستد! به مناسبت اربعین شهید آیت‌الله نمربه مناسبت اربعین شهید آیت‌الله نمر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی