قطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدپسند #غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!پسند #غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!ملتهای مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود بگذارند، مگر اینکه خلاف آن را مشاهده نمایندملتهای مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود بگذارند، مگر اینکه خلاف آن را مشاهده نمایندهمه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند!همه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی