شورای امنیت فرمایشیشورای امنیت فرمایشیما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمآقایی و سروری محرومینآقایی و سروری محرومینمنطق استکبار جهانیمنطق استکبار جهانیعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزهاصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگانما شروع نکردیمما شروع نکردیمبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شد استکبار جهانی صفحه 2