منطق استکبار جهانیمنطق استکبار جهانیاصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگانبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدپسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!پسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!اصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستاصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستمستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده استملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده استآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد استکبار جهانی صفحه 2