وظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانشورای امنیت فرمایشیشورای امنیت فرمایشیما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمآقایی و سروری محرومینآقایی و سروری محرومینمنطق استکبار جهانیمنطق استکبار جهانیعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزهاصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگانما شروع نکردیمما شروع نکردیمبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشید استکبار جهانی صفحه 2