بخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدظلم بر بشرظلم بر بشروعده قطعیوعده قطعیمنطق اقلیتمنطق اقلیتآه مظلومانآه مظلوماندنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییپروپاگاندا صلحپروپاگاندا صلحمشغول جنایتمشغول جنایتمعجزه باورمعجزه باور استکبار جهانی صفحه 2