ما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمآقایی و سروری محرومینآقایی و سروری محرومینمنطق استکبار جهانیمنطق استکبار جهانیعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزهاصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگانما شروع نکردیمما شروع نکردیمبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدپسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!پسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست! استکبار جهانی صفحه 2