مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.آغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردمرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند!مرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند!عید سعید فطر مبارک بادعید سعید فطر مبارک بادممکن است ناوهای شما را به قعر آب‌های خلیج فارس بفرستیمممکن است ناوهای شما را به قعر آب‌های خلیج فارس بفرستیمحمایت ایران از سربازان اسلامحمایت ایران از سربازان اسلامنه از شرق می ترسیم و نه از غربنه از شرق می ترسیم و نه از غرب عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی