مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شود

بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند. 29 تیر 1367

إن کل من النضال والرخاء، الثوره وطلب الدعه، طلب الدنیا والبحث عن الآخره، مقولتان لا تجتمعان مطلقاً. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Struggle vis-a-vis welfare and capital, uprising versus comfort-seeking and love of the world and the hereafter are two subjects that can never be mixed together. July 20, 1988

دریافت طرح
اشتراک مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شود
کلیدواژه:
توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسلام مکتب قیام و مبارزهرفاه طلبیقیام برای خداوابستگی به دنیامبارزهسرمایه داریمبارزه با استکباردنیادنیا پرستیحب دنیاروش مبارزاتیآخرت