همه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی