یک سطل آب!یک سطل آب!چاره اساسیچاره اساسیدست غیب در کار استدست غیب در کار استآواز بلندآواز بلندوظیفه همگانیوظیفه همگانیجمع شیاطینجمع شیاطیناتحاد علیه نفوذاتحاد علیه نفوذهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند محور وحدت صفحه 2