توطئه غول جهانخوار را برملا کنیدتوطئه غول جهانخوار را برملا کنیدمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمستضعفین به پا خیزندمستضعفین به پا خیزندرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدمردم از مبارزه با این شجره خبیثه دست نخواهند کشیدمردم از مبارزه با این شجره خبیثه دست نخواهند کشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی