درود بر مردان خدادرود بر مردان خداقدرت ایمانیقدرت ایمانیسیاست‌بازان خودفروختهسیاست‌بازان خودفروختهمقاومت اسلامیمقاومت اسلامیروز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامعطر خون شهدای ماعطر خون شهدای ماخون شهیدانخون شهیدانرو به زوالرو به زوالیک سطل آب!یک سطل آب! روز جهانی قدس صفحه 2