یاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده استرسیدن به خدا عامل اطمینان قلوبرسیدن به خدا عامل اطمینان قلوب عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی