آداب ماه مبارک

ماه مبارک را به آدابش عمل کنید یعنی آداب روحی‌اش. فقط دعا نباشد، دعا به معنای واقعی‌اش باشد. خواندن خدا و تذکر خدا به معنای واقعی، آن تذکری که نفوس را مطمئن می‌کند. یاد خدا واقعاً و حاضر دیدن خدا در همه جا. ۹ خرداد ۱۳۶۳

انتبهوا إلی ان تعملوا بآداب شهر رمضان المبارک الروحیه. فلا یکفی الدّعاء لوحده بل یجب ان یکون الدّعاء بمعناه الحقیقی. یجب ان یکون دعاء الله و ذکره بمعناه الحقیقی الذی یُطَمئن النّفوس. ذکر الله حقیقه و اعتباره حاضراً فی کلّ مکان. ۲۸ شعبان ۱۴۰۴

Notice that one should perform the rituals in the holy month of Ramadan, particularly its mental rites. One should not be merely engaged in praying- prayer in its real sense is of importance. Remembering God in the real sense of the word is what brings tranquility to the heart. Remembrance of God means considering God present everywhere. May 30, 1984

دریافت طرح
اشتراک آداب ماه مبارک
کلیدواژه:
امام خمینیرمضانخدا محوریذکر خداماه رمضاندعااحکام شرعیاد خداکار برای خدا