آزمایش مدعیان در سختی هاآزمایش مدعیان در سختی هادر جهنم، از تعفّن عالِمِ فاسد پناه می برند به آتش!در جهنم، از تعفّن عالِمِ فاسد پناه می برند به آتش! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی