آزمایش مدعیان در سختی هاآزمایش مدعیان در سختی ها عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی