رفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجانقلاب چون کوهی بر جای ماندانقلاب چون کوهی بر جای ماندمامور انتقاممامور انتقامدست نشاندهدست نشاندهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهبزرگداشت مفاخر ملیبزرگداشت مفاخر ملیعلم مهلکعلم مهلکعلم و صنعت در خدمت ملتعلم و صنعت در خدمت ملتما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیم وابستگی صفحه 2