سیاست صنعتی رژیم شاه، مونتاژ و وابسته کردن صنایع به صنایع اجنبی استسیاست صنعتی رژیم شاه، مونتاژ و وابسته کردن صنایع به صنایع اجنبی استشما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیمشما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیمچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاممکن است ۱۰‌سال زحمت بکشیم و ۱۰‌سال گرفتاری داشته باشیم اما نتیجه این است که دیگر احتیاج به اینکه دست دراز کنیم نداریمممکن است ۱۰‌سال زحمت بکشیم و ۱۰‌سال گرفتاری داشته باشیم اما نتیجه این است که دیگر احتیاج به اینکه دست دراز کنیم نداریمپسند #غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!پسند #غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!هرچیز اگرچه ممتاز و از خودی باشد، به همین جرم مشتری اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکندهرچیز اگرچه ممتاز و از خودی باشد، به همین جرم مشتری اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکندحاضر نیستیم که دولتی بخواهد مبادلات اقتصادی را اهرمی برای نفوذ سیاسی خود قرار دهدحاضر نیستیم که دولتی بخواهد مبادلات اقتصادی را اهرمی برای نفوذ سیاسی خود قرار دهدسران کشورهای اسلامی به علت خودفروختگی بجای قطع رابطه با دشمنان، راه را برای ورود آنها به کشورهای اسلامی هموار می سازندسران کشورهای اسلامی به علت خودفروختگی بجای قطع رابطه با دشمنان، راه را برای ورود آنها به کشورهای اسلامی هموار می سازنداگر سر سفره نان جوین داشته باشیم بهتر است تا در کاخهای بزرگ زندگی کنیم ولی دستمان به طرف دیگران دراز باشداگر سر سفره نان جوین داشته باشیم بهتر است تا در کاخهای بزرگ زندگی کنیم ولی دستمان به طرف دیگران دراز باشد وابستگی صفحه 2