سیاست رژیم شاه، مونتاژ استسیاست رژیم شاه، مونتاژ استباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیمباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیمدشواری جبران وابستگی روحیدشواری جبران وابستگی روحیآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | متمایل به غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | متمایل به غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی| به نفع ایران کار کندشاخص دولت انقلابی| به نفع ایران کار کندسیاست صنعتی رژیم شاه، مونتاژ و وابسته کردن صنایع به صنایع اجنبی استسیاست صنعتی رژیم شاه، مونتاژ و وابسته کردن صنایع به صنایع اجنبی استشما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیمشما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیم وابستگی صفحه 2