جلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهبزرگداشت مفاخر ملیبزرگداشت مفاخر ملیعلم مهلکعلم مهلکعلم و صنعت در خدمت ملتعلم و صنعت در خدمت ملتما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیموابستگی ذلت باروابستگی ذلت بارماموریت برای وطنماموریت برای وطنسیاست رژیم شاه، مونتاژ استسیاست رژیم شاه، مونتاژ استباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیمباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیم وابستگی صفحه 2