انقلاب چون کوهی بر جای ماندانقلاب چون کوهی بر جای ماندمامور انتقاممامور انتقامدست نشاندهدست نشاندهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهبزرگداشت مفاخر ملیبزرگداشت مفاخر ملیعلم مهلکعلم مهلکعلم و صنعت در خدمت ملتعلم و صنعت در خدمت ملتما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیموابستگی ذلت باروابستگی ذلت بار وابستگی صفحه 2