ما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیموابستگی ذلت باروابستگی ذلت بارماموریت برای وطنماموریت برای وطنسیاست رژیم شاه، مونتاژ استسیاست رژیم شاه، مونتاژ استباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیمباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیمدشواری جبران وابستگی روحیدشواری جبران وابستگی روحیآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | متمایل به غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | متمایل به غرب و شرق نباشد وابستگی صفحه 2