بیداری غرب‌زدگانبیداری غرب‌زدگانوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هاما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیمرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجانقلاب چون کوهی بر جای ماندانقلاب چون کوهی بر جای ماندمامور انتقاممامور انتقامدست نشاندهدست نشاندهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاه وابستگی صفحه 2