صف مرصوص مردمصف مرصوص مردمایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتشکست قدرت‌هاشکست قدرت‌هامهیا باشید برای مصیبتهامهیا باشید برای مصیبتهاغضب و خشم بر دشمنانغضب و خشم بر دشمنانسدی عظیم در مقابل شرق و غربسدی عظیم در مقابل شرق و غربمنطق استکبار جهانیمنطق استکبار جهانیتحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگیشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کرد مقاومت صفحه 3