شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقید شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقیداسلام در کشور ما می‌رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدان ملت ما حیات خود را بازیافتاسلام در کشور ما می‌رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدان ملت ما حیات خود را بازیافتاسلام و مسلمانان به پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته‌اند، از یاد هیچ یک از ما نخواهید رفتاسلام و مسلمانان به پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته‌اند، از یاد هیچ یک از ما نخواهید رفتهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیدهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیداسلام بزرگ و ملت شریف افتخار میکنند به هزاران سربازگمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند.اسلام بزرگ و ملت شریف افتخار میکنند به هزاران سربازگمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند.روایت حاج احمد متوسلیان از دیدار خصوصی اش با امام(ره)روایت حاج احمد متوسلیان از دیدار خصوصی اش با امام(ره)برای ایستادگان در مقابل امریکا دعا کنیدبرای ایستادگان در مقابل امریکا دعا کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی