رخسار ماه تو ...رخسار ماه تو ...پرچم اسلامپرچم اسلام شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقید شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقیدحیات دوباره اسلام با خون شهیدانحیات دوباره اسلام با خون شهیدانبه پیروزی‌های چشمگیر شما چشم دوخته‌ایمبه پیروزی‌های چشمگیر شما چشم دوخته‌ایمهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیدهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیدافتخار اسلام و ملت به هزاران سربازگمنامی که در پی نام و نشان نیستندافتخار اسلام و ملت به هزاران سربازگمنامی که در پی نام و نشان نیستندروایت حاج احمد متوسلیان از دیدار خصوصی اش با امام(ره)روایت حاج احمد متوسلیان از دیدار خصوصی اش با امام(ره)برای ایستادگان در مقابل امریکا دعا کنیدبرای ایستادگان در مقابل امریکا دعا کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی