رخسار ماه تو ...

جان در هوای دیدن رخسار ماه توست‏
‏در مسجد و کنیسه نشستن بهانه است‏

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک رخسار ماه تو ...
کلیدواژه:
شعردفاع مقدسرزمندگان اسلاماشعار امامدیوان اشعار