ماموریت برای وطنماموریت برای وطنصنعت ملی و مستقلصنعت ملی و مستقلسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینیسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینیچقدر برای مملکت عیب است که دستش را طرف آمریکا دراز کند!چقدر برای مملکت عیب است که دستش را طرف آمریکا دراز کند! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی