امضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایرانامضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی