اراده الهیاراده الهیهمین مردمهمین مردمعظمت عاشوراعظمت عاشوراقدرت اسلامقدرت اسلامسفره آمادهسفره آمادهدلش برای طبقه ضعیف بسوزددلش برای طبقه ضعیف بسوزدهر چه داریم، از این مردم داریم...هر چه داریم، از این مردم داریم...جشن بزرگترجشن بزرگتربخشی از وصیتنامه شهید جهان آرابخشی از وصیتنامه شهید جهان آرا انقلاب اسلامی و مستضعفان صفحه 2