همین مردم

همین مردم کوچه و بازار ما و همین کشاورزان و کارگران ما به واسطه تعلیمات اسلامی که علمای اسلام به آنها داده بودند و دادند بیدار شدند، و هجمه کردند بر یک همچو قدرتی و او را شکستند و او را بیرون کردند. 23 اردیبهشت 1363

فقد افاق شعبنا وعامه الناس من المزارعین والعمال بوحی من التعالیم الاسلامیه التی تلقوها من رجال الدین، وهاجموا تلک القوه وهزموها. ۱۱ شعبان ۱۴۰۴

These very people in the street, farmers and workers were awakened due to the Islamic teachings imparted by the Islamic `ulama'. They launched an attack against such a power and drived him out. May ۱۳, ۱۹۸۴

دریافت طرح
اشتراک همین مردم
کلیدواژه:
امام خمینیمردمانقلاب اسلامی مردمانقلاب اسلامی و مستضعفانانقلاب اسلامی ایراننقش مردمملت ایرانملتهامشارکت مردمایمان به مردماعتماد به مردم