پیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندنتیجه اختلاف شیعه و سنی جز تسلط قدرتهای بزرگ بر کشور چیز دیگری نیستنتیجه اختلاف شیعه و سنی جز تسلط قدرتهای بزرگ بر کشور چیز دیگری نیستبه مردم توجه دهید این تفرقه ها خدمت به امپریالیسم و خدمت به دشمن است.به مردم توجه دهید این تفرقه ها خدمت به امپریالیسم و خدمت به دشمن است.برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز کنند.برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز کنند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی