مشروعیت رئیس جمهورمشروعیت رئیس جمهورخیانت دوستانخیانت دوستاندولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شدولایت فقیه همان ولایت رسول اللهولایت فقیه همان ولایت رسول اللهمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امرمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی