مشروعیت رئیس جمهور

به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقای محمد علی رجایی را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهده او گذاشته است. و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، این جانب رای ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم. ۱۱ مرداد ۱۳۶۰

انتخب السیدمحمد علی رجائی- ایده الله تعالی- رئیساً للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه رغم دعایات الاعداء فی الداخل و الخارج باغلبیه ساحقه تفوق المشارکه فی الدوره السابقه فالقی بعب هذه المسوولیه الکبیره و ثقلها علی عاتقه. ولان سریان و شرعیه حکم رئاسه الجمهوریه یجب ان یکون بتعیین الفقیه ولی الامر فإننی انفذ قرار الشعب و اعیّنه رئیساً للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه. ۱ شوال ۱۴۰۱

Despite the propaganda campaign launched by the internal and external enemies, they elected Mr. Muhammad-`Ali Raja'i( may Almighty God approve of him) as president of the Islamic Republic of Iran by displaying greater turnout than the previous elections, and placed this great responsibility and heavy burden upon him. Since the legitimacy of his presidency should be confirmed by wali-ye faqih, I hereby confirm the noble nation's vote and declare him President of the Islamic Republic of Iran. 1 August 1981

دریافت طرح
اشتراک مشروعیت رئیس جمهور
کلیدواژه:
ولایت فقیهانتخاباترئیس جمهورتنفیذمحمدعلی رجاییولایتولی فقیهولی امر مسلمینریاست جمهوریانفجار دفتر ریاست جمهوری